LISTAT E QYTETARËVE TË PASTREHË NË ISH PRONË PRIVATE, TË DËRGUAR PRANË BKT PËR TË PËRFITUAR KREDI ME INTERES 0%.

  • PDF

Në përputhje me Aktin Normativ Nr 3 date 01.08.2012 për lirimin e banesave të ish-pronarëve, Enti Kombëtar i Banesave, dorëzoi pranë Bankës Kombëtare Tregtare listën e të gjithë personave që banojnë në shtëpitë e ish-pronarëve dhe që përfitojnë kredi me interes 0 % (zero) për një afat deri në 30 vjet për të zgjidhur problemin e strehimit të tyre dhe për të liruar ambientet ku banojnë aktualisht.

Nga ky moment, të gjithë personat që gëzojnë statusin e të pastrehut dhe që banojnë në shtëpi të ish-pronarëve, duhet të aplikojnë pranë kësaj banke, për të përfituar kredinë për strehim.

Në përputhje me Aktin Normativ Nr 3 date 01.08.2012, ata duhet që brenda datës 1 nëntor 2012, të përfundojnë procedurat e kredisë, të zgjidhin përfundimisht problemin e strehimit dhe të lirojnë banesat e ish- pronarëve.

Ftojmë të gjithë pronarët që ende nuk disponojnë pronën e tyre që të mbikqyrin këtë proces dhe, nëse brenda datës 1 nëntor 2012, shtëpitë e tyre nuk janë liruar, të bëjnë njoftimin përkatës pranë Entit Kombëtar të Banesave që, në përputhje me autorizimin që Akti Normativ i jep këtij institucioni (EKB), të bëjë verifikimin respektiv dhe t’i drejtohet gjykatës për lëshimin e Urdhërit të Ekzekutimit për lirimin e banesës.

Lista e personave që banojnë në shtëpitë e ish – pronarëve do publikohet në faqen zyrtare të MPPT-së dhe Entit Kombëtar të Banesave.

Më poshtë po japim listat e familjeve të ndara sipas rretheve, me statusin ish prone private, që do të trajtohen me kredi për strehim, bazuar në Aktin Normativ Nr 3 datë 01/08/2012:

VLORЁ.pdf TIRANЁ.pdf POGRADEC.pdf BILISHT.pdf
KORCЁ.pdf KAVAJЁ.pdf SHIJAK.pdf DURRЁS.pdf
GJIROKASTЁR.pdf DELVINЁ.pdf SARANDЁ.pdf PЁRMET.pdf
FIER.pdf ROSKOVEC.pdf BALLSH.pdf SHKODЁR.pdf
ELBASAN.pdf PEQIN.pdf LIBRAZHD.pdf PESHKOPI.pdf
RRЁSHEN.pdf KUCOVЁ.pdf COROVODЁ.pdf BERAT.pdfTë gjithë qytetarët që janë pjesë e këtyre listave të paraqiten pranë zyrave të Entit Kombëtar të Banesave për të plotësuar dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Çertifikatë të gjëndjes familjare, të vitit 1992 dhe aktuale,
  • Vërtetim negativ nga Z.R.P.P-ja që në emër të kryefamiljarit dhe anëtareve të tjere të familjes ( të çertifikatës së 1992 ) nuk figuron pronë e regjistruar apo në proçes rregjistrimi,
  • Vërtetim që asnjë anëtar i familjes të mos jetë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar.
  • Vërtetim i statusit të të pastrehut në ish pronë private.
  • Adresën e banesës dhe emrin e pronarit

Ndërkohë që qytetarët e tjere, të cilët nuk janë në listat e miratuara me VKB( në listat e mësipërme), përveç dokumentacionit të mësipërm duhet të paraqesin pranë EKB-së edhe:

  • Kontratën e qerasë me ish Komunalen e Banesave,/ose/ Autorizimin apo Vendim të lëshuar nga Ish Komiteti Ekzekutiv (origjinale ose të noterizuara).

dhe

  • Dokument të lëshuar nga ish N.K. Banesave për kalim prone në favor të pronarëve ;/ose/ Vendim i kthimit të prones nga Komisioni i Kthimit të Pronave, pronarit te ligjshem;/ose/ Vendim Gjykate për kthim pronë pronarit të ligjshem (origjinale ose të noterizuara).

GJITHASHTU MЁ POSHTЁ PO JAPIM DHE LISTAT E FAMILJEVE TЁ DЁRGUARA NЁ BKT NGA FILLIMI I KETIJ PROCESI KORRIK 2009 DERI NЁ DATEN 01.11.2013.

altTIRANЁ.xls alt VLORЁ.xls altSHKODЁR.xls alt POGRADEC.xls
alt KORCЁ.xls alt LIBOHOVЁ alt PЁRMET alt GJIROKASTЁR
alt DELVINЁ alt SARANDЁ alt KЁLCYRЁ alt FIER
alt ROSKOVEC alt LIBRAZHD alt ELBASAN alt PEQIN
alt SHIJAK alt KAVAJЁ alt DURRЁS alt PESHKOPI
alt RRЁSHEN alt BURREL alt URA-VAJGURORE alt KUCOVЁ
alt BERAT alt POLICAN alt KRUJЁ alt BALLSH
alt COROVODЁ alt HIMARЁ    

 

LISTA E EMRAVE TЁ QYTETARЁVE TЁ DЁRGUAR NЁ BKT NGA PAS 01.11.2012 DERI 01.11.2013

KRYEMINISTRIA LOGOsmall logo e mzhut e re high resLogo Min FIn